ประวัติผู้จัดทำระบบ

krusukon_while
ประวัติส่วนตัวผู้จัดทำระบบ

ชื่อผู้วิจัย                       นายสุคนธ์  อาจยาทา
ตำแหน่ง                        ครูผู้ช่วย
เริ่มรับราชการ               9 มิถุนายน 2557
รับเงินเดือนอันดับ           ครูผู้ช่วย  ขั้น  17,690  บาท

สังกัด                           โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ภูมิลำเนา                      44/1 บ้านบุษบง ซอย รร.ราชประสงค์ ถนนดินแดง แขวง/เขตดินแดง
                                   กรุงเทพมหานคร 10400

ที่อยู่ปัจจุบัน                 4641 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ ถนนดินแดง แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์                      (บ้าน) ( 02-6434143
                                  (มือถือ) ) 098-0327302

ประวัติการศึกษา

ปี 2545 – 2547     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                            โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 จังหวัดยโสธร

ปี 2548 – 2550     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                            โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

ปี 2551 – 2556     ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ปี 2557 – 2558     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาเอก การบริหารการศึกษา
                            มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร